POLITIKA ISŘ

Integrovaného systému řízení areálu Lihovar Rouchovany

Vedení společnosti SALLEKO, spol. s r.o. stanovilo následující klíčové priority a politiku integrovaného systému řízení pro trvale udržitelný rozvoj společnosti a prosperitu areálu Lihovar Rouchovany.
Vedení společnosti se zavazuje k plnění politiky ISŘ a zároveň totéž očekává od všech svých zaměstnanců v areálu Lihovar.

  • Lépe spolupracovat s kvalitními dodavateli zboží, služeb a stavebních prací a navazovat s nimi partnerské vztahy, které by byly výhodné pro obě strany. Dbát na vysokou kvalitu dodávaných potravin a nápojů a jen takové zboží a služby nabízet našim zákazníkům.
  • Intenzivně zajišťovat dostatečné lidské, materiální, finanční, organizační a informační zdroje k efektivnímu poskytování služeb v oblasti ubytování, stravování a dalších doplňkových služeb a zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků střediska Lihovar a jejich motivaci a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci.
  • Harmonicky vytvářet a vhodně udržovat takovou organizační strukturu, která zřetelně a jednoznačně stanoví pravomoci a odpovědnosti vedení a vedoucích pracovníků a vymezuje rozhraní mezi jednotlivými částmi útvaru s cílem zajištění ziskovosti společnosti.
  • Operativně ale i trvale zlepšovat svou společnost tak, aby byly co nejvíce spokojeny všechny výše jmenované zainteresované strany. Široce mezi zaměstnanci šířit zásady této Politiky tak, aby se stala součástí obecné kultury práce.
  • Velmi efektivně se chovat k životnímu prostředí a usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, výrobků a služeb na životní prostředí a tím neustále zlepšovat svůj environmentální profil a preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí zamezovat znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů
  • Aktivně komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou a informovat je o své činnosti a rozsahu nabídky poskytovaných služeb všemi možnými komunikačními kanály s ohledem na finanční náklady. Při rozhodování zahrnout interní a externí aspekty a podmínky v kontextu penzionu Lihovar Rouchovany.
  • Rázně dohlížet nad dodržováním zákonů, vyhlášek a ostatních závazných právních norem a předpisů na ochranu životního prostředí a dalších požadavků jednotlivými zaměstnanci i jako celek, ke kterým se společnost zavázala a naplnila motto celé společnosti:

„Spokojený host je nejlepší odměnou našeho snažení

 

V Třebíči dne 2.10.2017,  Ing. Alois Pokorný, ředitel společnosti

 

Penzion Rouchovany
Rouchovany 197
675 57, Česká republika
+420 720 521 521
info@penzionlihovar.cz
více v kontaktech

Nezávazný dotazník

*
*
*
*
*